english
Site logo and slogan: ARFOR Creu Gwaith Cefnogi'r Iaith

ARFOR

Mae ARFOR yn fenter ar y cyd gan Gynghorau Sir Gâr, Ceredigion, Gwynedd ac Ynys Môn sy'n edrych i ddefnyddio mentergarwch a datblygu'r economi i gefnogi cadarnleoedd y Gymraeg a, thrwy hynny, cynnal yr iaith.

Ail wedd ARFOR

Ar 10 Hydref 2022, cadarnhaodd Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru y bydd £11 miliwn pellach yn cael ei ddarparu ar gyfer ail wedd ARFOR hyd at diwedd Mawrth 2025.

Bydd y rhaglen yn parhau i weithredu ar draws Ynys Môn, Gwynedd, Ceredigion a Sir Gâr, er mwyn:

Cefnogi'r cymunedau sy'n gadarnleoedd y Gymraeg i ffynnu drwy ymyraethau economaidd fydd hefyd yn cyfrannu at gynyddu cyfleoedd i weld a defnyddio'r Gymraeg yn ddyddiol.

Bydd gwybodaeth ynglŷn â gweithgaredd ail wedd ARFOR yn dilyn maes o law; yn y cyfamser, gellir darllen cyhoeddiad Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru.

 

Gwedd gyntaf ARFOR

Yn 2019, yn dilyn cytundeb cyllidebol rhwng Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru, darparwyd £2 miliwn i Gynghorau Sir Gâr, Ceredigion, Gwynedd ac Ynys Môn i dreialu dulliau arloesol o gefnogi'r economi yng nghadarnleoedd y Gymraeg hyd at Mawrth 2021.

Roedd y gweithgaredd yn cynnwys:

Ymhlith canlyniadau gwedd gyntaf y Rhaglen dyma:

Mae mwy o wybodaeth am y gweithgaredd a'r canlyniadau ar gael o:

Crynodeb Gweithredol Gwerthusiad o'r Rhaglen ARFOR - Wavehill Cyf., Hydref 2021

Gwerthuso, Casgliadau ac Argymhellion Rhaglen ARFOR - Wavehill Cyf., Hydref 2021

Adroddiad Interim: llunio strategaeth datblygu ar gyfer y dyfodol - Wavehill Cyf., Chwefror 2021

Amcanion strategol Rhaglen ARFOR

 1. Creu cyfleoedd i pobl a teuluoedd ifanc (≤ 35 oed) aros neu i ddychwelyd i’w cymunedau cynhenid - gan eu cefnogi i lwyddo’n lleol drwy fentro neu ddatblygu gyrfa a sicrhau bywoliaeth sydd yn cyflawni eu dyheadau.
 2. Creu cymunedau mentrus o fewn y fro Gymraeg - drwy gefnogi mentrau masnachol a chymunedol sy’n anelu i gadw a chynyddu cyfoeth lleol gan fanteisio ar hunaniaeth a rhinweddau unigryw eu hardaloedd.
 3. Uchafu budd gweithgaredd drwy gydweithio - drwy sefydlu meddylfryd dysgu drwy wneud a gwella parhaus, dysgu o weithgaredd o fewn ardaloedd unigol ac yna ei ymestyn, ond gyda teilwra i amgylchiadau lleol.
 4. Cryfhau hunaniaeth cymunedau sydd â dwysedd uchel o siaradwyr Cymraeg - drwy gefnogi defnydd a gwelededd y Gymraeg, annog naws am le a theyrngarwch lleol, ynghyd â chynyddu ymwybyddiaeth o’r hyn sy’n gyffredin ar draws yr rhanbarth.

Cronfa Her ARFOR

Hoffech chi wybod mwy am Gronfa Her ARFOR?

Uchelgais Cronfa Her rhaglen ARFOR fydd i archwilio datrysiadau sydd yn cryfhau'r berthynas rhwng iaith ac economi, a rydym yn chwilio am gynlluniau sy'n cynnig profi'r canlynol;

 1. Mae defnyddio iaith yn rhoi hwb i'r economi
 2. Mae defnyddio iaith yn rhoi cyfleoedd cyflogaeth newydd i gyflogwyr a staff
 3. Mae defnyddio iaith yn gallu helpu i greu brand ac atyniad i fusnesau
 4. Mae defnyddio iaith yn gallu tanio ymdeimlad o falchder, gan gynnwys teimlo'n perthyn i gymuned a chael cyfle i siarad â phobl eraill sy'n siarad yr un iaith.

Bydd Cronfa Her ARFOR ar agor i geisiadau cydweithredol rhwng unrhyw unigolion, sefydliadau, grwpiau cymunedol neu busnesau sy'n barod i ddangos datrysiad arloesol i her sy'n bodoli yn eu cymuned leol.

Cwblhewch holiadur Cronfa Her ARFOR

Cyfle Tendro

Mae cyfle tendro Bwrlwm ARFOR rŵan yn agored. Ewch i View Notice - Sell2Wales (gov.wales) am fwy o wybodaeth. Cyfle i cwmni/unigolyn/consortiwm ceisio am cyfle i ymateb i'r briff i greu a datblygu platfform hyrwyddo Bwrlwm ARFOR. Trwy rhoi sylw i llwyddiannau Rhaglen ARFOR a codi ymwybyddiaeth o sut mae busnesau yn defnyddio'r Gymraeg a'r budd o neud hyn i sut mae modd darbwyllo eraill i fod yn cynyddu gwelededd y Gymraeg o fewn eu busnesau ac yn gymunedol.

Dyddiad Cau 21ain o Fedi 2023.

Monitro, Gwerthuso a Dysgu

Mae Rhaglen ARFOR wedi comisiynu Wavehill Cyf. i paratoi y gwaith Monitro, Gwerthuso a Dysgu am ARFOR 2.

Gwybodaeth

Cymunedau Mentrus - Cronfa Cefnogaeth Rhaglen ARFOR

Yn targedu mentrau masnachol, cymdeithasol, chydweithredol a cymunedol sydd yn anelu at gadw a chynyddu cyfoeth yn lleol mewn ardaloedd sy'n cael eu hystyried yn gadarnleoedd y Gymraeg, sef Ynys Môn, Gwynedd, Ceredigion a Sir Gaerfyrddin (rhanbarth ARFOR).

Mae'r gronfa yn cael ei weinyddu gan y Cynghorau Sir.

Beth sydd ar gael:

Mae'r Gronfa am gefnogi prosiectau sy'n:

Mae na ofyniad i ymgeiswyr gwblhau asesiad Iaith sy'n cael ei gynnal gan Comisiynydd y Iaith fel rhan o'r proses ag ymrwymo i weithio gyda'r Comisiynydd y Iaith i gael cydnabyddiaeth Cynnig Cymraeg erbyn Rhagfyr 2024.

Am mwy o wybodaeth a'r proses ceisio yn eich ardal chi ewch i (plîs nodwch dydi'r dogfennau dim ond ar gael i lawrlwytho ar hyn o bryd):

Canllaw Cymunedau Mentrus (PDF)

Gweminar Cymunedau Mentrus gafodd ei gynnal 30ain Fawrth 2023:

Cwestiynau & Atebion

Addewidion Busnes

 1. Disgwylir bod unrhyw un sy'n derbyn cefnogaeth yn ystyried llofnodi'r Addewid Twf Gwyrdd
 2. Disgwylir bod unrhyw un sy'n derbyn cefnogaeth yn ystyried llofnodi'r Cod Ymarfer ar Gyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi
 3. Disgwylir bod unrhyw un sy'n derbyn cefnogaeth yn ystyried llofnodi'r Addewid Cydraddoldeb | Busnes Cymru (gov.wales)

Dewch i gyswllt!

gwybodaeth@rhaglenarfor.cymru

Logo: Cyngor Sir Ceredigion County CouncilLogo: Cyngor GwyneddLogo: Cyngor Sir Gâr Carmarthenshire County CouncilLogo: Cyngor Sir Ynys Môn Isle of Anglesey County Council
Logo: Ariennir gan Llywodraeth Cymru Funded by Welsh Government