english
Arfor: Creu Gwaith - Cefnogi'r Iaith

Mae ARFOR yn Rhaglen sy'n gweithio ar draws Ynys Môn, Gwynedd, Ceredigion a Sir Gâr.

Bwriad y Rhaglen yw cefnogi creu mwy a gwell swyddi yng nghadarnleoedd y Gymraeg a thrwy hynny cefnogi parhad a thwf y Gymraeg.

Mae £2,000,000 wedi ei ddarparu i'r Rhaglen gan Lywodraeth Cymru. Mae'r Rhaglen yn cael ei weithredu gan Gynghorau Sir Ynys Môn, Gwynedd, Ceredigion a Sir Gâr. Bydd y Rhaglen ar waith hyd at ddiwedd Mawrth 2021.

Cronfa arbrofol yw ARFOR a'r nod yw dysgu gwersi ar gyfer y dyfodol. Mae'r Cynghorau wedi creu detholiad o gynlluniau i gyfarch amcanion y Rhaglen ARFOR drwy:

Sir Gâr

Yn Sir Gâr bydd pecyn o gymorth ariannol yn cefnogi twf busnesau yn y sector fwyd a'r sector greadigol.

www.sirgar.llyw.cymru

Ceredigion

Yng Ngheredigion bydd dwy gronfa Mentro Mewn Busnes a Mynd am Dwf i gefnogi mentrau mewn amryw sectorau er mwyn hybu entrepreneuriaeth, i greu swyddi mwy medrus a annog fwy o ddefnydd o'r Gymraeg.

www.ceredigion.gov.uk

Gwynedd

Yng Ngwynedd, bydd pecyn o brosiectau i gefnogi creu gwaith, sy'n gynnwys cymorth i fusnesau dyfu, help i gymunedau gadw arian yn lleol, creu gofod gwaith newydd ac i annog pobol ifanc i aros neu ddychwelyd i'r Sir.

www.gwynedd.llyw.cymru

Ynys Môn

Ar Ynys Môn bydd sylw i gefnogi busnesau ddatblygu eu defnydd o'r Gymraeg, helpu mentrau i dyfu ac i annog pobol ifanc i aros neu ddychwelyd i'r Sir.

www.ynysmon.gov.uk

Bydd y siroedd hefyd yn cydweithio ar rhai gweithgareddau. Mae cytundeb wedi ei osod ar ran pedwar Cyngor i werthuso'r gweithgareddau a llunio strategaeth newydd i ranbarth y gorllewin i'r dyfodol.

Bydd y cynllun Bwrlwm Busnes, yn cynnwys pecyn croeso i'r Gymraeg i ddyrchafu gwerth a balchder yn y Gymraeg ar draws y rhanbarth gan godi ymwybyddiaeth busnesau i'r cyfleoedd busnes a phwysigrwydd yr iaith i'n cymunedau.

Am fwy o wybodaeth, ymwelwch â thudalennau'r siroedd unigol drwy ddilyn y dolenni uchod neu e-bostiwch

gwybodaeth@rhaglenarfor.cymru

logo cyngor sir ceredigionlogo cyngor gwyneddlogo sir garlogo cyngor ynys mon
logo llywodraeth cymru